donderdag 11 maart 2010

‘Controleer continu werk medisch specialisten’

Nieuwsbericht:

Ziekenhuizen moeten een regel opnemen die medisch specialisten verplicht om regelmatig verantwoording af te leggen over hun werk. Dit stelt de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ).
Het adviesorgaan van de regering vindt dat minister Klink van Volksgezondheid ziekenhuizen en artsen maximaal een jaar de tijd moet geven om dit voorstel uit te werken. Lukt dat niet, dan moet de bewindsman ‘ingrijpen’. De RVZ denkt dat met regelmatige kwaliteitscontrole door de leiding van het ziekenhuis incidenten kunnen worden voorkomen. De raad wijst op blunders die zich de laatste jaren voordeden in ziekenhuizen, bijvoorbeeld doordat artsen onderling ruzieden, verslaafd waren of de medische regels aan hun laars lapten.
Overigens noemt de Orde van Medisch Specialisten het RVZ-advies ‘mosterd na de maaltijd’, omdat haar leden de afgelopen jaren al ‘volop’ periodiek verantwoording afleggen. ‘Aan een extra beoordelingsinstrument hebben wij geen behoefte.’

maandag 22 februari 2010

Toekomst ziekenhuis Zevenaar

Bezorgd over de toekomst van het ziekenhuis? Stel uw vraag aan de Raad van Bestuur
De toekomst van het ziekenhuis in Zevenaar is onderwerp van een debatavond op woensdag 24 februari. Bent u bezorgd over de toekomst en heeft u daarover vragen, dan kunt u ze stellen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. De vragen kunt u per mail naar de redactie van De Gelderlander sturen; op de debatavond worden ze voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Aanleiding voor de debatavond is de discussie die recentelijk is ontstaan over de toekomst van het ziekenhuis. Met name is verontrusting ontstaan over het mogelijk verdwijnen van specialismen. Uitgenodigd zijn Jankees Cappon en Gert de Beij van de Raad van bestuur van Alysis, Willem Kruidhof van de werkgroep Behoud Ziekenhuis en vertegenwoordigers namens de huisartsen. Ook is aanwezig Wim Pieper (ervaringsdeskundige) en de heer F. Gunning, oud huisarts in Velp
De discussiebijeenkomst is in zaal de Griethse Poort, Oude Doesburgseweg 24 in Zevenaar. Aanvang 20.00 uur. Heeft u een vraag? Stuur deze naar redactie.zevenaar@gelderlander.nl.
Wim Pieper

maandag 25 januari 2010

Werkgroep krijgt 1165 reacties

Door Joyce van der Bent. dinsdag 19 januari 2010


 

ZEVENAAR - De werkgroep voor het behoud van het Alysis Ziekenhuis in Zevenaar heeft in een week tijd meer dan duizend handtekeningen verzameld. Maandag staat de teller op petities.nl op 1165 steunbetuigingen.


De werkgroep richtte de petitie op om te voorkomen dat ziekenhuis Zevenaar wordt opgeslokt door het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Dat zoveel mensen hen daarin willen steunen, dat had initiatiefnemer en woordvoeder Willem Kruithof niet verwacht. Hij heeft ondertussen bijna een dagtaak aan de werkgroep. Kruithof:"Ik heb nu ongeveer 150 mailtjes ontvangen van mensen, met allemaal persoonlijke verhalen. Die probeer ik wel persoonlijk te beantwoorden met een verhaaltje."

De steunbetuigingen komen uit verschillende hoeken; op de site ondertekenen bijvoorbeeld veel (oud-)patiënten. Soms met een verhaal of opmerking over hun verblijf in het hospitaal. Maar ook ziekenhuiswerknemers en enkele politieke partijen laten zich horen


 

Commentaar:
1165 steunbetuigingen is een behoorlijk begin. Door mij is de petitie ook ondertekend.

Werkgroep en Alysis op dezelfde lijn

ZEVENAAR - De Werkgroep Behoud Ziekenhuis Zevenaar en het bestuur van Alysis Zorggroep zitten op één lijn. Dat is de uitkomst na een overleg woensdagmiddag tussen de twee partijen.

Door Joyce van der Bent. woensdag 20 januari 2010


"We kunnen eigenlijk constateren dat we allemaal hetzelfde willen," zegt Willem Kruithof, initiatiefnemer van de werkgroep, na het overleg met onder meer Jan Kees Cappon van de Raad van Bestuur van de Alysis Zorggroep. In het gesprek werden beide partijen het eens over ten minste een belang, zegt Kruithof: 'goede zorg en dat in een goed ziekenhuis.' Ook voor Cappon heeft het overleg naar tevredenheid uitgepakt. Hij noemde de werkgroep een nieuwe bondgenoot bij het behoud van de ziekenhuiszorg.

Over welke zorg op welke plek beschikbaar gaat zijn, kan Cappon nog geen uitsluitsel gegeven. Aan steun voor behoud van het zorgaanbod kan het niet liggen, de werkgroeppetitie die onder meer daarom is opgericht, is ruim 1400 keer getekend.


 

Commentaar: Het is natuurlijk goed als twee partijen op dezelfde lijn zitten vooral bij een belangrijk onderwerp over zorgaanbod. Als actievoeder voor behoud ziekenhuis Velp weet ook ik dat het bijzonder opletten geblazen is. Ik kan bogen op jarenlange ervaring. De woorden die Cappon uitspreekt zijn woorden die jarenlang veel vaker door de Raad van Bestuur zijn geuit. Helaas pakte de werkelijk in praktijk meestal heel anders uit. Niet alleen ik maak mij grote zorgen over verdere ontwikkelingen. Goede zorg en dat in een goed ziekenhuis is niets zeggend, het is een open duur. Garanties zijn er niet!

Wim Pieper, ervaringsdeskundige ziekenhuiszorg.

zondag 24 januari 2010

Petitie behoud ziekenhuis Zevenaar

Klik op de link hierboven om de petitie voor behoud ziekenhuis Zevenaar te ondertekenen.
Alvast hartelijk dank.

Onderzoeksrapport ziekenhuiszorg


Over de periode 1998-2001 is een uitgebreid onderzoeksrapport verschenen met als titel: 'Feiten en Constateringen'. Het rapport verscheen op 15 februari 2002. Waarom een rapport dat in 2002 uitkwam? Het antwoordt is simpel. Om ook mensen die in deze periode terecht strijden voor behoud ziekenhuis Zevenaar inzicht te geven in de toen ontstane ziekenhuisoorlog. Het kan onbekende inzicht geven dat in de kwestie Zevenaar kan worden gebruikt. Het is een omvangrijk rapport. Tip: geef zoekopdrachten om teksten eenvoudig te vinden zoals Zevenaar, OR, Feitsma, Huisman (toen dir. Zevenaar) etc. In het rapport staan onder meer allerlei misstanden.  

Klik hier voor het rapport.

donderdag 21 januari 2010

Nederlands Zorgautotiteit

Onderstaande brief aan de Nederlands Zorgautotiteit gestuurd.

Stichting Herstel Ziekenhuis Velp


P/a Alteveer 30

6881 BK Velp


NZa

Postbus 3017

3502 GA Utrecht


Velp, 19 januari 2010


L.S.,

In december 1997 droeg de minister van Volksgezondheid het bestuur van Ziekenhuis Rijnstate te Arnhem op om, in gezamenlijk overleg met de ziekenhuizen Velp en Zevenaar. te komen tot een beddenreductie in de regio, zulks naar aanleiding van het feit dat ziekenhuis Rijnstate bij de nieuwbouw vastgestelde normen had overschreden.

Na moeizame onderhandelingen kwam overeenstemming tot stand met als uitkomst dat de beddenreductie in de regio volledig ten koste zou gaan van ziekenhuis Velp, maar met de nadrukkelijke voorwaarde dat ziekenhuis Velp als volwaardig ziekenhuis zou kunnen blijven voortbestaan. Rijnstate, Velp en Zevenaar dienden een - niet vrijblijvend - samenwerkingsverband aan te gaan.

Het voert te ver om uiteen te zetten hoe deze voorwaarde geweld is aangedaan, maar het resultaat is dat klinische behandeling uit Velp is verdwenen en volledig naar Rijnstate is overgeheveld, zulks in het kader van een doorgevoerde fusie, voorafgegaan door “een (geen vergunning vereisende) concentratie tussen Stichting Ziekenhuis Rijnstate en Stichting Ziekenhuis Velp tot Stichting Holding Rijnstate Velp” en een samenwerking tussen deze SHRV en Stichting Ziekenhuis Zevenaar, die niet als concentratie werd aangemerkt..

De NMa had overwogen dat óók ten aanzien van laatstgenoemde concentratie gold dat “er geen reden was om aan te nemen dat als gevolg van die concentratie een economische machtspositie zou ontstaan of worden versterkt, die de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan significant zou belemmeren”.

In 2007 hebben wij de NMa nog weer eens geattendeerd op de gevolgen van de doorgevoerde maatregelen voor de ziekenhuiszorg in de regio, die Rijnstate wel degelijk een economische machtspositie verleent. Wij verzochten de NMa handhavingsmaatregelen te nemen.

In haar antwoord stelde de NMa “dat in het onderhavige geval mogelijk sprake is van een samenloop van de bevoegdheid van de Nederlandse Zorgautoriteit met betrekking tot aanmerkelijke marktmacht en de bevoegdheid van de NMa in het kader van misbruik van een economische machtspositie in de zorgsector”. Artikel 18 lid 1 Wet Marktordening Gezondheidszorg en artikel 6 lid 1 van het samenwerkingsprotocol tussen NMa en NZa bepalen dat de NMa “zal bevorderen dat betrokkenen bij aangelegenheden waarbij mogelijk sprake is van genoemde samenloop zich in beginsel wenden tot de NZa”, reden waarom het “voor de NMa niet doelmatig [werd geacht] om [ons] verzoek verder te behandelen”.

Onlangs heeft de NMa echter steekproefsgewijs gekeken naar de gevolgen van fusies tussen ziekenhuizen in Rotterdam en in het Gooi.

"Patiënten blijken niet te gaan reizen naar een concurrerend, goedkoper ziekenhuis. Daardoor kunnen fusieziekenhuizen zich regionaal als monopolist gedragen".

Wij kunnen dit slechts opvatten als “een economische machtspositie, die de daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan significant belemmert”.

Gaarne verzoeken wij u om, naar aanleiding hiervan, te onderzoeken of hier van aanmerkelijke marktmacht, dan wel van misbruik van een economische machtspositie sprake is, te meer gezien de alarmerende geluiden die uit Ziekenhuis Zevenaar komen.

De stichting behoud zich het recht voor om aanvullende informatie aan te leveren en is graag bereid de brief mondeling toe te lichten en/of vragen te beantwoorden.

Hoogachtend,

Namens het bestuur,F.D. Gunning

Secretarishttp://www.istats.nl/count.php?cid=51512">>